The Land Report

2019.1

The Magazine of the American Landowner is an essential guide for investors, landowners, and those interested in buying or selling land. The award-winning quarterly is known for its annual survey of America's largest landowners, The Land Report 100.

Issue link: https://landreport.epubxp.com/i/1140025

Contents of this Issue

Navigation

Page 99 of 99

T H E P O W E R T O T U R N l a n d i n t o l i q u i d i t y . www.landvest.com ,YdĞŶWŽƐƚKĸĐĞ^ƋƵĂƌĞŽƐƚŽŶDϬϮϭϬKŶĞĂƉŝƚŽů^ƚƌĞĞƚŽŶĐŽƌĚE,ϬϯϯϬϭ ZĞ Ő ŝ Ž Ŷ Ă ů K ĨĨ ŝ Đ Ğ Ɛ • ' • D • D • E , • E z • D / • O R • W • ^ • V T • t KEEd/hd><^d/DZ>E^EŽƌƚŚĞƌŶEĞǁ,ĂŵƉƐŚŝƌĞ ϭϰϱ•ϳϮцĐƌĞƐŝĚǀĞŶƚò®^Ö®ÙÝ >/ZDKEd^WZ/E'^ůĂďĂŵĂ ϯϱϮϰϳцĐƌĞƐŝĚǀĞŶƚ :ÊÄã«ÄçÙã Dh^dE'/^>EDZ/EΘZ^KZdWŽƌƚƌĂŶƐĂƐdĞdžĂƐ ϱϰϭцĐƌĞƐWƌŝĐĞhƉŽŶZĞƋƵĞƐƚ:ÊÄã«ÄçÙã :ÊÄã«ÄçÙã ũďƵƌƚΛůĂŶĚǀĞƐƚ-ĐŽŵϰϬϰ€ϱϰϱ€ϲϯϬϬ ò®^Ö®ÙÝ ĚƐƉĞŝƌƐΛůĂŶĚǀĞƐƚ-ĐŽŵϮϬϳ€•ϳϰ€ϰ•Ϯ ^ãò'çã«®Ù ƐŐĂƵƚŚŝĞƌΛůĂŶĚǀĞƐƚ-ĐŽŵϮϬϳ€•ϳϰ€ϲϭϱ• ^h^^,/>>&KZ^dŽŽƐŽƵŶƚLJEĞǁ,ĂŵƉƐŚŝƌĞ •ϳϰϭцĐƌĞƐΨϰϱϱϬϬϬϬ^ãò'çã«®Ù

Articles in this issue

Links on this page

Archives of this issue

view archives of The Land Report - 2019.1